ANBI gegevens.

1. Naam.

Stichting Wereldwinkel Scheveningen, plaatselijk bekend als Wereldwinkel Scheveningen

2. RSIN/fiscaal nummer

8051.70.443

3. Bankrekeningnummer

NL32INGB0000364261

4. Post- en bezoek adres

Stevinstraat 149

2587 ED Den Haag

070-3060851

5. Doelstelling

De stichting Wereldwinkel Scheveningen heeft als missie:

‘het bevorderen van een rechtvaardiger wereldsamenleving’

 6. Visie

Onze visie in drie punten:

* Het verbeteren van arbeids- en leefomstandigheden van kleine producenten in ontwikkelingslanden en niet-westerse culturen;

* Respect voor mens en milieu. Eerlijke handel gaat hand in hand met duurzame ecologische ontwikkeling;

* Fairtrade toegankelijk maken voor een groot publiek.

7. Doelstellingen

De stichting geeft aan haar missie invulling door de volgende doelstellingen na te streven:

* Het verkopen van artikelen op basis van fairtrade;

* Het verstrekken van informatie over ontwikkelingssamenwerking en eerlijke handel (FairTrade) ;

* Het voeren en ondersteunen van (publiek)acties gericht op eerlijke wereldhandel en armoedebestrijding;

* Aandacht te hebben voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

8. Functies en namen bestuurders

Leo Staal – voorzitter/pr

Hans Alewijnse – secretaris

Tom van der Spek – penningmeester

Marcelle Queen - Vertegenwoordiger medewerkers

 

Volgens de statuten en in de praktijk ontvangen de bestuursleden, noch de andere medewerkers, financiële beloning of vacatiegeld.

9. Verslag en jaarrekening 2015

10. Organisatiestructuur van de stichting.

11. Verslagen medewerkersvergaderingen.